top of page
Autorská kniha

Autorská kniha je svébytnou výtvarnou kategorií, ve které je kniha pojímána jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Autorská kniha je trojrozměrným sekvenčním objektem vycházejícím

z principů klasické knihy, obsah i formu knihy určuje jeden autor, kniha může, ale nemusí obsahovat text, může být také odkazem na text jiného autora, je prostorem pro autorovo vyjádření ideje v lineární posloupnosti slovem či obrazem nebo může být myšlenka vyjádřena či podpořena pomocí tvaru a materiálu knihy.

Kniha jakožto moderní umělecké dílo či jeho součást se na poli výtvarného umění začala významně etablovat v 60. letech 20. století, autorská kniha (artist’s book) byla např. součástí tvorby umělců minimalismu (Sol LeWitt), pop-artu (Andy Warhol, Ed Ruscha) a hnutí Fluxus, které využívalo knihu pro umělecké akce (Georg Brecht, Robert Filliou). Termín artist’s book v roce 1967 poprvé použila Dianne Vanderlipová na výstavě Artists’ Book v Moore College of Art ve Filadelfii, jako obdobné termíny se někdy používají výrazy book art, bookworks, book object. Termín autorská kniha, tedy český ekvivalent k termínu artist‘s book, zavedl Jiří Valoch. Rozlišení knižních kategorií definoval Jiří Valoch v referátu Básně-objekty, knihy-objekty, vazby-objekty v roce 1982.


Vymezení pojmu autorská kniha není ve světě jednotné, např. ve Francii a Belgii se pojem livre d’artiste vztahuje sice na knihy cele pojednané umělcem, ovšem vydané jako multipl, tedy

na „fyzické výrobě“ knihy (tisk, vazba) se autor nepodílí. U autorské knihy v tomto smyslu

je podstatné pouze využití zavedené formy knihy. Za největší přínos autorské knihy v dobách 60. let byla považována její sériovost, multiplicita, nízkonákladové vydání v mnoha stech exemplářích, umělecké dílo bylo tímto způsobem dostupné všem.


V českém prostředí první autorské knihy vychází na začátku 60. let z proudu experimentální poezie (J. Kolář, L. Novák, později K. Adamus, J. Valoch). Dřívější neexistence nakladatelství v České, potažmo Československé republice, která by autorské knihy vydávala, znamenala v České republice širší pojetí termínu autorské knihy také na knihy vyhotovené jako unikáty, čili knihy vytvořené v jednom exempláři.
V jiných (zejména frankofonních) zemích jsou již takovéto knihy kategorizovány jako knihy-objekty. Nejednotnost terminologie se projevuje i např. v Rusku, kde se pod pojmem Kniga chudožnika rozumí kniha obsahující autorské texty s ilustracemi, toto pojetí začíná dominovat v posledních letech v obecnější rovině.

(JK)

bottom of page